Informácie o športovom klube

Športový klub v Trenčíne finančne podporuje Mesto Trenčín.

Členský poplatok na rok 2019 (10,00 €) je možné zaplatiť pri prezentácii na Valnom zhromaždení, v prípade neúčasti na VZ je možné zaplatiť osobne u p. Tatranského na OR PZ v Nové Mesto n/V.,
alebo zaslať platbu na č.ú.: SK52 0900 0000 0000 4170 6448 v SLSP, variabilný symbol uviesť číslo preukazu ŠKP,
do správy pre príjmateľa uviesť meno.