Informácie pre členov ŠKPTN

Členský poplatok (20,- €) je možné zaplatiť pri prezentácií, v prípade neúčasti na VZ je možné zaplatiť osobne u p. Tatranského na KR PZ v Trenčíne,
prípadne u vedúcich oddielov, alebo zaslať platbu na číslo účtu:
IBAN: SK52 0900 0000 0000 4170 6448 v SLSP,
variabilný symbol uviesť číslo preukazu ŠKP.
Príklad:
č.p.: 300/2000 uvádzať var. symbol: 0003002000
č.p.: 068/1998 uvádzať var. symbol: 0000681998
č.p.: 264/2/1998 uvádzať var. symbol: 0026421998
Do správy pre prijímateľa uviesť meno.